Podmienky používania platformy Workplace

Aktualizácia: [marec 2021]

Dostali ste pozvánku do služby Workplace. Ide o platformu spoločnosti Facebook určenú na spoluprácu a komunikáciu, ktorú vám poskytuje spoločnosť GSK na sprostredkovanie pracovnej komunikácie a spolupráce medzi zamestnancami, agentúrnymi zamestnancami a vybranými tretími organizáciami.

Ako používateľ služby Workplace sa môžete pridať do skupín, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie, používať informačný kanál noviniek, aby ste mali prehľad, možnosť komunikovať a zdieľať informácie s kolegami a členmi tímu v reálnom čase a spolupracovať s ľuďmi z vybraných tretích organizácií v rámci skupín zahŕňajúcich viaceré spoločnosti.

Workplace vyzerá ako Facebook, ktorý mnohí z nás používajú v osobnom živote, účty služby Workplace sa však líšia od bežných osobných účtov na Facebooku. Ako to vysvetľuje Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti GSK (GSK Privacy Notice), spoločnosť GSK poskytne spoločnosti Facebook konkrétne osobné údaje na vytvorenie vášho používateľského účtu a profilu v službe Workplace. Je úplne na vás, aby ste si upravili používateľský profil a odoslali alebo nahrali ďalšie informácie vrátane akýchkoľvek osobných údajov.

S cieľom zachovať službu Workplace spoločnosti GSK ako efektívny komunikačný kanál a zabrániť zbytočnému zdvojovaniu globálnych informácií musí vytvorenie skupiny s viac ako 250 ľuďmi formálne povoliť tím oddelenia komunikácie.

Spoločnosť GSK si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia uzavrieť skupiny, ktoré nie sú v súlade s týmto pravidlom alebo sú nastavené na používanie, ktoré nie je v súlade s našimi podmienkami používania.

Všetky informácie, ktoré uverejníte alebo budete zdieľať v službe Workplace, môžu byť globálne viditeľné pre spoločnosť GSK a iných používateľov služby Workplace. Pri používaní služby Workplace alebo vytváraní materiálu v službe Workplace alebo reagovaní na takýto materiál sa riaďte týmito zásadami:

1. Píšte správne (Write Right): Je dôležité, aby váš príspevok alebo zdieľanie odrážali váš názor a etické konanie bez akéhokoľvek priestoru na nesprávne porozumenie. Ďalšie usmernenia nájdete v zásadách Write Right na portáli ConnectGSK alebo v tomto článku o princípoch Write Right v službe Workplace (Write Right vo Workplace).

2. Dbajte na svoju bezpečnosť: Informácie zverejnené v službe Workplace by sa mali považovať informácie zdieľané spoločnosťou GSK, ktoré môžu byť svojou povahou dôverné, nezabúdajte ani na to, že ich môžu vidieť tretie strany. Nezdieľajte ani nezverejňujte kritické a citlivé informácie (Critical and Sensitive Information) spoločnosti GSK, nezverejňujte ani nezdieľajte odkazy z neznámych alebo nedôveryhodných zdrojov, ktoré by mohli ohrozovať spoločnosť GSK, a nezverejňujte ani nezdieľajte obsah, ktorý obsahuje vaše citlivé osobné údaje alebo na ne odkazuje.

3. Postupujte chytro: Riaďte sa hodnotami a očakávaniami (Values and Expectations) spoločnosti GSK a zaistite súlad so zásadami a postupmi spoločnosti GSK, ako aj s príslušnými právnymi predpismi. Všetci musíme postupovať opatrne a využívať vlastný úsudok pri komunikácii pomocou firemných kanálov, pretože to, čo povieme a urobíme, môže byť pripisované spoločnosti GSK. Nezverejňujte ani nezdieľajte obsah, ktorý môže byť právne chránený, a nikdy nezabúdajte na to, že ide o pracovnú platformu.

4. Postupujte spravodlivo: Zverejňujte alebo zdieľajte len obsah, ktorý ste vytvorili alebo pre ktorý ste získali potrebné oprávnenia, práva alebo povolenia od pôvodného tvorcu na zverejnenie (vrátane obrázkov, zvukových súborov či videoklipov). Ak vytvoríte zvukový klip alebo videoklip, zverejnite ho, len ak máte právo používať obraz, zvuk, pripisované výroky a podobizne osôb, ktoré sa v ňom objavia. Ak máte pochybnosti, radšej ho nezverejňujte.

5. Postupujte s úctou: Postupujte profesionálne a s úctou. Obťažovanie, spamovanie, opakujúce sa, nadmerné alebo irelevantné príspevky na kanáli, šikanovanie, trollovanie, diskriminačný alebo inak nevhodný obsah porušujúci zásady spoločnosti GSK alebo miestne právne predpisy a nariadenia sú zakázané. Nezabudnite, že vaše príspevky alebo zdieľania si môžu prezerať užívatelia z celého sveta.

6. Uvažujte: Uchovajte obsah, ktorý ste zverejnili v službe Workplace a na ktorý sa vzťahuje oznámenie o uchovávaní záznamov (Preservation Notice). Ak máte otázky týkajúce sa zachovania alebo uchovávania, obráťte sa na IGKay alebo napíšte na adresu právneho oddelenia určenú na zasielanie otázok týkajúcich sa oznámenia o uchovávaní záznamov (LEGAL Preservation-Notice-Questions).

Upozorňujeme, že obsah služby Workplace je ako iný druh obsahu (ako sú prezentácie alebo oznamy), ktorý môžete vytvárať v rámci svojej práce inými spôsobmi. Obsah, ktorý vytvoríte a zverejníte v službe Workplace, je teda vlastníctvom spoločnosti GSK, môže zostať na platforme Workplace
a v záložných súboroch a môže byť prístupný aj po deaktivácii či zrušení vášho účtu. Spoločnosť GSK monitoruje činnosti v službe Workplace vrátane súkromných četov a tajných skupín s cieľom chrániť informácie spoločnosti GSK, zaistiť súlad so zásadami spoločnosti GSK a príslušnými právnymi predpismi a správne používanie platformy, ako aj na to, aby mohla reagovať na komentáre alebo potreby identifikované vo vašich komentároch.

Pri používaní služby Workplace výslovne súhlasíte s tým, že sa budete riadiť všetkými príslušnými zásadami spoločnosti GSK a vašimi dohodami so spoločnosťou GSK, budete dodržiavať tieto podmienky používania služby Workplace spoločnosti GSK (GSK Workplace Terms of Use) (vrátane oznámenia o ochrane osobných údajov spoločnosti GSK (GSK Privacy Notice)) a že sa budete riadiť zásadami ochrany osobných údajov služby Workplace (Workplace Privacy Policy), pravidlami prijateľného používania (Acceptable Use Policy) a zásadami používania súborov cookie (Cookies Policy) spoločnosti Facebook. Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako sa zásady spoločnosti GSK vzťahujú na službu Workplace, obráťte sa na svojho manažéra alebo oddelenie ľudských zdrojov.

Spoločnosť GSK môže odstrániť obsah v službe Workplace, ktorý je urážlivý, nevhodný alebo ktorý porušuje tieto podmienky používania, a to bez predošlého upozornenia. Spoločnosť GSK môže kedykoľvek aktualizovať tieto podmienky používania a zverejniť oznámenie o významných aktualizáciách. Ak budete službu Workplace naďalej používať, znamená to váš súhlas s týmito podmienkami a prípadnými aktualizáciami.

Spoločnosť GSK tiež môže bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť užívateľom služby Workplace ich prístup k službe a moderovať všetky skupiny s cieľom  zabrániť porušovaniu týchto podmienok používania.

Spoločnosť GSK si vyhradzuje právo ukončiť používanie služby Workplace alebo kedykoľvek upravovať tieto pokyny pre používateľov bez predchádzajúceho upozornenia.

Nevhodné príspevky alebo použitie služby Workplace bude nahlásené a môže byť predmetom disciplinárneho konania, dokonca aj dôvodom ukončenia pracovného pomeru.

Od používateľov služby Workplace sa očakáva, že nahlásia zneužitie tejto stránky alebo nevhodnú alebo pochybnú reklamu nahlásením príspevku moderátorovi. Používatelia môžu tiež kontaktovať svojho vedúceho, oddelenie ľudských zdrojov alebo ak uprednostňujú, môžu anonymne kontaktovať Speak Up linku spoločnosti GSK.

1. Kliknutím na *** alebo šípku nadol v pravom hornom rohu príspevku, komentára, skupiny alebo četu (pri zobrazení hlavnej obrazovky na počítači) zobrazíte rozbaľovací zoznam.

2. Vyberte možnosť Nahlásiť príspevok a uveďte, prečo daný obsah nechcete vidieť v službe Workplace. Potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Okrem toho spoločnosť GSK vyzýva všetkých, aby oznamovali nevhodné správanie, možné porušovanie etického kódexu (Code of Conduct) alebo iných podnikových zásad či postupov, ako aj podozrenia na porušovanie zákonov a nariadení. Ak niečo zbadáte alebo začujete, ozvite sa, spoločnosť GSK vás počúva. Nižšie uvádzame niekoľko dostupných možností interného nahlásenia vrátane vedúceho, oddelenia ľudských zdrojov, oddelenia dodržiavania predpisov, právneho oddelenia či Speak Up linku.

Koordinácia s procesmi v oblasti vzťahov so zamestnancami a pracovnoprávnymi vzťahmi

Spoločnosť GSK prevádzkuje mnoho fór a zdrojov pre zamestnancov, aby prostredníctvom nich vzniesli neformálne alebo formálne obavy týkajúce sa ich zamestnania a komunikovali so spoločnosťou o podmienkach alebo navrhovaných zmenách. Patria sem okrem iného naše informačné a konzultačné fóra, zamestnanec na oddelení ľudských zdrojov zaoberajúci sa vzťahmi so zamestnancami pre riešenie sťažností alebo potenciálnych porušení smerníc, zamestnanecké rady, odbory a vymenovaní zástupcovia zamestnancov a rôzne kanály Speak Up. Tieto fóra sa zakladajú na miestnych zákonoch alebo na základe dohody so zástupcami zamestnancov a sú vhodné pre daný účel. Ponúkajú napríklad náležitý postup a podľa potreby transparentnosť alebo dôvernosť všetkým zúčastneným stranám.

Na druhej strane je služba Workplace navrhnutá ako široký komunikačný kanál na zdieľanie informácií v rámci spoločnosti. Môže to samozrejme zahŕňať otázky, obavy alebo spätnú väzbu zamestnancov. Služba Workplace však nie je koncipovaná ako fórum alebo kanál na riešenie neformálnych alebo formálnych obáv týkajúcich sa zamestnania. A Spoločnosť ich za uvedené obavy ani nebude považovať.

Ak zamestnanec uvedie v službe Workplace nejaký problém, ktorý je vhodné riešiť na inom fóre, spoločnosť podnikne príslušné kroky na zabezpečenie toho, aby bol zaistený riadny postup riešenia problému konzistentným spôsobom v súlade s podľa našim bežným postupom. V závislosti od povahy informácie zverejnenej v službe Workplace to môže zahŕňať aj odstránenie príspevkov alebo informácií, ktoré sú nevhodné, napríklad mená zamestnancov, osobné údaje alebo opakujúce sa informácie, ktoré sa riešia osobitne alebo sú pre kanál alebo tému príspevku irelevantné. Môže to zahŕňať aj presunutie príspevku na vhodný „kanál“ v rámci služby Workplace, napríklad na stránku krajiny, obchodnej jednotky alebo na stránku týkajúcu sa danej témy, na ktorej si ho môžu dotknutí alebo zainteresovaní jednotlivci zobraziť.

Nakoniec, ak sa problém riešil vhodným postupom, napríklad konzultáciou alebo podaním sťažnosti, a ktorý bol oznámený priamo dotknutým jednotlivcom alebo ich prípadný zástupcom, môže spoločnosť podľa vlastného uváženia rozhodnúť, či je vhodné odstrániť ďalšie, opakujúce sa príspevky na rovnakú tému.

Oznámenie spoločnosti GSK o ochrane osobných údajov v službe Workplace (GSK Workplace Privacy Notice)

Posledná aktualizácia: [december 2020]

Spoločnosť GSK sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje. Spoločnosť GSK spracúva, zbiera, používa a sprístupňuje osobné údaje, ktoré sa vás ako používateľa služby Workplace týkajú, nasledovným spôsobom:

1. Aké osobné údaje o vás spoločnosť GSK zbiera?

Na účely vytvorenia vášho účtu a profilu používateľa v službe Workplace spoločnosť GSK spracuje nasledujúce údaje o vás:

• vaše základné údaje – napr. meno (vrátane titulu pred alebo za menom), identifikátor MUDID,

• firemné kontaktné údaje – ako napríklad pracovná e-mailová adresa a telefónne čísla,

•firemné podrobnosti – ako je vaše pracovné zaradenie/pozícia/rola, miesto pracoviska (vrátane krajiny), líniový manažér, oddelenie a divízia. Spoločnosť GSK tiež zbiera vaše používateľské meno a firemnú e-mailovú adresu priamo od vášho miestneho zamestnávateľa spoločnosti GSK alebo pridruženej spoločnosti v čase, keď vás spoločnosť GSK overí ako používateľa alebo keď navštívite aplikačnú platformu.

Keď používate službu Workplace, spoločnosť GSK spracuje tiež nasledujúce údaje:

• (i) technické údaje, ako sú: (a) informácie o zariadení, ktoré používate na interakciu so službou Workplace (vrátane jedinečného identifikátora zariadenia, modelu hardvéru, operačného systému a verzie, informácií o mobilnej sieti), a (b) informácie z vašich návštev v službe Workplace (vrátane použitého typu prehliadača a operačného systému, časov prístupu, zobrazených stránok, adries URL, na ktoré ste klikli, vašej IP adresy a stránky, ktorú ste navštívili pred prechodom do služby Workplace),

• (ii) ďalšie informácie, ktoré poskytujete pri používaní služby Workplace, zaregistrovaní účtu, dokončovaní alebo aktualizácii profilu, vytváraní alebo zdieľaní obsahu, četovaní alebo komunikácii s inými používateľmi alebo s nami, zverejňovaní informácií alebo názorov, reagovaní na príspevky druhých, ako sú účasť na podujatí, fotky/videá, kontaktné údaje, názory a reakcie. Môže to zahŕňať informácie a metadáta v obsahu, ktorý ste poskytli, alebo o ňom, ako je poloha fotografie (určenie geografickej polohy) alebo dátum vytvorenia súboru.

Upozorňujeme, že je úplne vo vašej kompetencii upraviť si používateľský profil alebo odoslať alebo nahrať prípadné informácie vrátane osobných údajov v službe Workplace. Rovnako máte možnosť takéto informácie nezverejňovať. V službe Workplace by ste nemali zdieľať citlivé osobné údaje.

Upozorňujeme tiež, že spoločnosť GSK spracúva obsah, komunikáciu a informácie, ktoré zverejňujú iní ľudia pri používaní služby Workplace. Môže to zahŕňať informácie o vás, napr. keď niekto zdieľa, nahrá alebo okomentuje video alebo fotku, kde sa nachádzate, pošle vám správu alebo nahrá, zosynchronizuje alebo naimportuje vaše kontaktné údaje.

2. Ako spoločnosť GSK získava vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získava spoločnosť GSK počas monitorovania našich technologických nástrojov a služieb vrátane služby Workplace. V opačnom prípade spoločnosť GSK zbiera vaše osobné údaje, keď nám ich poskytnete, napríklad pri úprave svojho používateľského profilu a uvedení ďalších informácií, keď kontaktujete nás alebo administrátorov alebo spoločnosť Facebook so žiadosťou o podporu, keď nahráte informácie, zverejníte príspevok, komentár, označíte, že sa vám páčia príspevky alebo použijete emotikony.

Spoločnosť GSK môže obdržať vaše kontaktné údaje od iných strán, napríklad od vášho zamestnávateľa alebo spoločnosti súvisiacej s vami, ak ste napríklad agentúrny zamestnanec.

Upozorňujeme tiež, že keď používate službu Workplace, Facebook zbiera a používa určité informácie o používaní a funkčné informácie (napr. IP adresy, typy prehliadačov a operačných systémov a identifikátory zariadenia) týkajúce sa toho, ako používatelia interagujú so službou Workplace prostredníctvom používania súborov cookie, pixelových značiek, objektov v miestnom úložisku a podobných technológií pri poskytovaní služby Workplace. Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumentoch spoločnosti Facebook: zásady ochrany osobných údajov služby Workplace (Workplace Privacy Policy), pravidlá prijateľného používania (Acceptable User Policy) a zásady používania súborov cookie (Cookies Policy). Tieto činnosti vykonáva spoločnosť Facebook v rámci svojich vlastných zásad.

3. Ako spoločnosť GSK používa vaše osobné údaje?

Spoločnosť GSK používa vaše osobné údaje:

• na vašu autentifikáciu prístupu k službe Workplace, na tento účel vám spoločnosť GSK vytvorí používateľský účet na platforme Workplace,

• na vytvorenie vášho účtu a používateľského profilu v službe Workplace,

• na sprostredkovanie komunikácie,

• na umožnenie toho, aby ste používali technológie, ktoré môžu byť potrebné na aktiváciu a používanie služby Workplace,

• na odpovedanie a vybavovanie vašich otázok alebo požiadaviek,

• na audit alebo analýzu údajov (vášho smerovania a náhľadov),

• na zlepšovanie služby Workplace a ďalšie interné komunikácie a služby spolupráce spoločnosti GSK, zároveň nám to pomáha porozumieť tomu, ako sa služba Workplace používa a ako môžeme zlepšiť jej osvojenie,

• na zbieranie štatistických údajov, analytiky, trendov a iných údajov s vysokým stupňom agregácie odvodených z vášho používania služby Workplace v podobe, ktorá vás priamo ani nepriamo neidentifikuje, na účely hodnotenia vnímania pracovníkmi, na zlepšovanie služby Workplace a iných interných služieb komunikácie a spolupráce spoločnosti GSK, tieto agregované údaje môže použiť tiež Facebook na zlepšenie, podporu a prevádzkovanie služby Workplace a iných produktov a služieb spoločnosti Facebook a spoločností zo skupiny Facebook (Facebook Family of Companies), ako aj na vytvorenie a distribúciu prehľadov týkajúcich sa používania takýchto produktov a služieb,

• na zaistenie súladu so zmluvnými a právnymi povinnosťami vrátane uchovávania obsahu, ktorý ste zverejnili v službe Workplace a na ktorý sa vzťahuje oznámenie o uchovávaní záznamov (Preservation Notice), ak máte otázky, napíšte na adresu právneho oddelenia určenú na zasielanie otázok týkajúcich sa oznámenia o uchovávaní záznamov (Preservation-Notice-Questions@gsk.com,

• na monitorovanie vášho používania služby Workplace s cieľom zaistiť súlad so zásadami spoločnosti GSK a príslušnými právnymi predpismi,

• na prenos vašich osobných údajov za podmienok stanovených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov,

• na oznamovanie v rámci produktu o funkciách alebo prvkoch súvisiacich so službou Workplace,

• spoločnosti GSK alebo Facebook môžu v potrebnom rozsahu na poskytovanie služby Workplace, na súvisiacu podporu a účely zlepšovania služby Workplace používať, kopírovať, uchovávať, prenášať, upravovať, zobrazovať, predvádzať a vytvárať derivatívne diela obsahujúce údaje nahraté do služby Workplace, ktoré môžu obsahovať osobné údaje,

• na vytváranie a uchovávanie záloh.

4. Z akého dôvodu používa spoločnosť GSK vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje používa spoločnosť GSK z nasledujúceho dôvodu:

• na legitímne záujmy spoločnosti GSK, napríklad na pomoc s prevádzkovaním a zlepšovaním našich komunikačných kanálov, na zvýšenie relevantnosti a miery prispôsobenia našich komunikácií s vami, ako aj na zvýšenie ich efektívnosti,

• na účely zaistenia súladu s určitými právnymi a regulačnými povinnosťami spoločnosti GSK,

• v súlade s vaším súhlasom v prípadoch, ak to požadujú miestne právne predpisy.

Keď to miestne právne predpisy vyžadujú, odsúhlasením týchto podmienok používania a prístupom do služby Workplace výslovne udeľujete súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov nahratých do služby Workplace a spracovávaných touto službou. Tiež udeľujete súhlas s prenášaním vašich osobných údajov mimo vašej krajiny spôsobom, ktorý popisujú podmienky používania v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

5. Ako dlho bude spoločnosť GSK uchovávať vaše osobné údaje?

Spoločnosť GSK bude uchovávať vaše osobné údaje počas obdobia potrebného na splnenie účelov popísaných vyššie. Spoločnosť GSK tiež bude uchovávať vaše osobné údaje v prípade, kedy tak musí urobiť v súvislosti so súdnym procesom alebo vyšetrovaním, ktoré sa týka spoločnosti GSK. V rámci služby Workplace platia oznámenia o uchovávaní osobných údajov a majú prednosť pred harmonogramami uchovávania.

6. Komu vaše osobné údaje spoločnosť GSK poskytuje?

Spoločnosť GSK poskytuje vaše osobné údaje členom skupiny spoločností GSK a nasledujúcim tretím stranám: (i) spoločnosti Facebook Ireland Limited a jej skupine súvisiacich spoločností (pridružené spoločnosti Facebook) vrátane skupiny spoločností Facebook (Facebook Family of Companies), ktorá je príležitostne aktualizovaná a ktorá spolupracuje so spoločnosťou GSK na rozvoji a neustálom zlepšovaní služby Workplace, (ii) zmluvným dodávateľom spoločnosti GSK, ktorí zabezpečujú príslušné služby, ako je uchovávanie údajov, a dodávateľom systémov, (iii) našim profesionálnym poradcom a audítorom a (iv) regulačným úradom, štátnym úradom a orgánom presadzovania práva v požadovanom rozsahu.

Zoznam našich pridružených spoločností a ich adries nájdete na tomto odkaze.

7. Prenosy vašich osobných údajov mimo vašej domovskej krajiny

Vaše osobné údaje prenáša spoločnosť GSK mimo vašej domovskej krajiny v súlade s účelmi uvedenými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Tieto prenosy môžu zahŕňať krajiny, v ktorých je potrebné stanoviť dodatočné požiadavky s cieľom zaistiť ochranu vašich osobných údajov. Okrem toho môžu mať niektoré krajiny právne predpisy o ochrane údajov, ktoré nie sú rovnocenné s predpismi, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť GSK ako na spracovávateľa osobných údajov, alebo ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany ako právne predpisy vo vašej domovskej krajine. Medzi tieto krajiny patria Singapur a Spojené štáty americké.

V súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov a súkromia, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť GSK, vykonáva spoločnosť GSK náležité opatrenia na posúdenie a zaistenie toho, že pri prenose mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo vašej domovskej krajiny zostanú vaše osobné údaje chránené a zabezpečené. Medzi tieto opatrenia patria: (i) dohody o prenose údajov, ktoré zahŕňajú štandardné doložky a ustanovenia o ochrane osobných údajov, a (ii) záväzné firemné pravidlá spoločnosti GSK (Binding Corporate Rules). Viac informácií o štandardných zmluvných doložkách, ktoré prijala Európska komisia, nájdete tu. Viac informácií o záväzných firemných pravidlách spoločnosti GSK sa dočítate tu.

8. Ochrana vašich osobných údajov

Spoločnosť GSK využíva rôzne bezpečnostné opatrenia a technológie, aby pomáhala chrániť vaše osobné údaje pred neautorizovaným prístupom, využitím, sprístupnením, pozmenením alebo zničením v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov a súkromia. Spoločnosť GSK tiež spravuje obsah a osobné údaje pomocou kontrolných mechanizmov na zaistenie dôvernosti, ktoré sú primerané kontextu, v súlade s právnymi predpismi a po primeranej konzultácii.

9. Vaše práva

Informácie o svojom profile v službe Workplace a online obsah môžete aktualizovať a môžete mať nárok na nasledovné:

• položiť otázku spoločnosti GSK týkajúcu sa spracovávania vašich osobných údajov vrátane poskytnutia kópie vašich osobných údajov,

• požiadať o opravu alebo odstránenie vašich osobných údajov (odstránenie účtu po uzavretí účtu zvyčajne trvá 90 dní, no niektoré informácie môžu zostať v záložných kópiách počas primeraného obdobia),

• požiadať o obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov alebo namietať proti danému spracovávaniu,

• požiadať o doručenie alebo prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti GSK, do inej organizácie v strojovo čitateľnej forme,

• podať sťažnosť vášmu miestnemu orgánu dozoru, ak boli porušené vaše práva na ochranu súkromia alebo ak ste boli poškodení v dôsledku neoprávneného spracovávania vašich osobných údajov.

Máte voľbu poskytnúť nám svoje osobné údaje a je na vás, či sa tak rozhodnete. Ak namietate voči spracovávaniu vašich osobných údajov, spoločnosť GSK bude túto voľbu rešpektovať v súlade s našimi právnymi povinnosťami. Mohlo by to znamenať, že nebudete môcť službu Workplace používať. Spoločnosť GSK sa môže rozhodnúť pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov v požadovanom rozsahu alebo inak povolenom právnymi predpismi napríklad v súvislosti s našimi povinnosťami na základe pravidiel o požiadavkách oznámenia o zachovávaní záznamov.

Ak chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na povereného zamestnanca miestneho oddelenia ľudských zdrojov, prípadne využite nástroje, ktoré na tento účel poskytuje služba Workplace (napríklad úprava informácií o profile).

10. Ako spoločnosť GSK aktualizuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosť GSK priebežne aktualizuje. Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť v čase, keď revidované oznámenie o ochrane osobných údajov zverejní spoločnosť GSK v službe Workplace. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované k dátumu uvedenému vyššie ako Posledná aktualizácia. Ak sú zmeny významné, oznámenie bude viditeľnejšie, aby vás spoločnosť GSK informovala, čoho sa zmeny týkajú.

11. Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracovávania vašich osobných údajov, kontaktujte zástupcu miestneho oddelenia ľudských zdrojov. Ak narazíte na nevhodný obsah, môžete konkrétne komentáre nahlásiť administrátorovi služby Workplace online.

12. Spacovateľ údajov

GlaxoSmithKline Services Unlimited, 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8, je spracovateľom vašich osobných údajov v službe Workplace. Ak chcete kontaktovať našu osobu zodpovednú za ochranu údajov v Spojenom kráľovstve, podrobnosti nájdete v kontaktných údajoch pre prípady súvisiace s ochranou osobných údajov (Privacy contact information).

Nákup a predaj v službe Workplace     

Službu Workplace môžu používať zamestnanci spoločnosti GSK a agentúrni zamestnanci na inzerovanie nových alebo použitých predmetov v osobnom vlastníctve určených na predaj. Predmety na predaj nesmú porušovať žiadne zásady, usmernenia spoločnosti ani právne predpisy danej krajiny. Inzercia nasledujúcich predmetov, služieb, obchodných činností a udalostí sa v službe Workplace považuje za nevhodnú (tento zoznam môže spoločnosť GSK podľa vlastného uváženia rozšíriť a pridať doň ďalšie položky, obchodné činnosti, služby či podujatia, ktoré bude spoločnosť GSK považovať za nevhodné):• zbrane alebo strelné zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane munície, nožov, lukov, rôznych zbraní alebo príslušenstva bez ohľadu na úmysel a účel ich použitia)

• poukazy na alkohol/nápoje

• nelegálne drogy

• lieky (na predpis alebo voľnopredajné)

• potraviny

• letenky

• predaj zvierat (môžete však zverejniť inzerát, ktorého účelom je nájsť domov pre zviera bez finančnej náhrady)

• nelegálne nahrávky

• komerčné podnikanie vrátane nasledovných (nie však výlučne):

o podniky využívajúce viacúrovňový marketing (napr. Tupperware, Plexus, Mary Kay, Avon) – spoločnosť GSK ich možno bude musieť vymazať, keďže tieto podniky nemusia byť globálne známe

o profesionálne služby (napr. lekári, mechanici, konzultanti, autori životopisov, hypotekárni makléri, realitní makléri, chovatelia)

o osobné služby (napr. stráženie detí, doučovanie, upratovanie domácnosti, krajinné úpravy, odstraňovanie snehu)

o predaj osobne vyrobeného tovaru a výrobkov (napr. fotografie, výrobky z dreva, štrikované predmety, remeselne vyrobené predmety, šperky)

• komerčné nehnuteľnosti na predaj, prenájom alebo podnájom (môžete však zverejniť inzerát o vlastnej obytnej nehnuteľnosti na predaj, prenájom alebo podnájom)

• benefičné podujatia akéhokoľvek druhu, ktoré nesponzoruje spoločnosť GSK (napr. predaj koláčikov alebo iných výrobkov na vyzbieranie financií na neziskové účely, pre školu alebo športový tím, finančné zbierky na politický, náboženský, vzdelávací alebo osobný účel; Go FundMe a iné reklamy využívajúce o dav ľudí na zbieranie financií; pozvánky na benefičné podujatia alebo funkcie)

• inzercia alebo informácie týkajúce sa podujatí, ktoré nesponzoruje spoločnosť GSK (napr. koncerty, večierky, športové hry, neformálne spoločenské zhromaždenia, politické alebo náboženské podujatia atď.)

• predaj vstupeniek na podujatia (napr. koncerty, večierky, športové hry, neformálne spoločenské zhromaždenia atď.) za cenu vyššiu, než je ich reálna hodnota

• nezákonné predmety alebo služby

• hazardné hry

• zoznamovacie služby

Upozorňujeme, že inzeráty pred zverejnením nekontroluje administrátor služby Workplace. Spoločnosť GSK nepreberá zodpovednosť za presnosť obsahu zverejneného v inzerátoch. Je zodpovednosťou jednotlivých používateľov služby Workplace pre nákupom potvrdiť kvalitu a hodnotu položky.

Ak bola položka predaná alebo sa podujatie už uskutočnilo, zverejňujúci zamestnanec by mal inzerát odstrániť.

Inzeráty staršie ako 120 dní budú odstránené. Administrátor služby Workplace si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo odstrániť ktorýkoľvek inzerát. Na obrázkový obsah sa môžu vzťahovať obmedzenia veľkosti.  
 
Spoločnosť GSK nepreberá zodpovednosť za kvalitu tovaru a služieb ani za transakcie medzi predávajúcimi a kupujúcimi.