Warunki użytkowania systemu Workplace

Aktualizacja: [marzec 2021 r.]

Otrzymujesz zaproszenie do systemu Workplace, platformy współpracy i komunikacji biznesowej stworzonej przez GSK, której właścicielem jest Facebook w celu ułatwienia komunikacji i współpracy pomiędzy pracownikami, pracownikami zewnętrznymi i wybranymi organizacjami zewnętrznymi.

Jako użytkownik systemu Workplace możesz dołączyć do grup najbardziej dla Ciebie istotnych, korzystać z kanału informacyjnego, aby mieć dostęp do najnowszych informacji, dzielić się i przekazywać informacje swoim współpracownikom i członkom zespołu w czasie rzeczywistym oraz współpracować z osobami z wybranych organizacji zewnętrznych w grupach składających się z wielu firm.

Chociaż Workplace wygląda jak usługa Facebooka, z której wielu z nas korzysta w życiu prywatnym, konta w Workplace różnią się od kont osobistych na Facebooku. Jak wyjaśniono w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych GSK (GSK Privacy Notice), firma GSK będzie udostępniać Facebookowi określone dane osobowe w celu utworzenia konta użytkownika i profilu użytkownika w systemie Workplace. Modyfikacja profilu użytkownika oraz przesyłanie dodatkowych informacji, w tym wszelkich danych osobowych, zależy w całości od Ciebie.

Zależy nam na tym, aby system Workplace GSK był skutecznym kanałem komunikacji, i chcemy uniknąć powtarzania informacji publikowanych w witrynie globalnego zarządzania informacjami. W związku z tym tworzenie grup liczących więcej niż 250 użytkowników wymaga formalnej autoryzacji od zespołów komunikacji wewnętrznej.

GSK zastrzega sobie prawo do zamknięcia, bez uprzedniego ostrzeżenia, grup, które zostały utworzone niezgodnie z tą zasadą lub w celu niezgodnym z celami określonymi w naszych warunkach użytkowania.

Wszelkie informacje zamieszczane lub udostępniane w systemie Workplace mogą być globalnie widoczne dla GSK i innych użytkowników systemu. Korzystając z systemu Workplace, tworząc materiały dotyczące systemu Workplace lub odpowiadając na nie, należy postępować zgodnie z tymi zasadami:

 • 1. Dbanie o zgodność tekstów pisanych: Upewnij się, że to, co umieścisz lub udostępnisz, jest odzwierciedleniem tego, że myślisz i działasz w sposób etyczny, nie powodując nieporozumień. Dalsze wskazówki można uzyskać, zapoznając się z zasadami programu dbania o zgodność tekstów pisanych (Write Right) na stronie ConnectGSK lub w artykule dotyczącym dbania o zgodność tekstów pisanych w Workplace (Write Right in Workplace).

  2. Dbaj o bezpieczeństwo: Informacje zamieszczone w systemie Workplace należy traktować jako udostępnione przez firmę informacje o charakterze poufnym, ale należy pamiętać, że mogą je zobaczyć osoby trzecie. Nie należy publikować ani udostępniać Informacji newralgicznych i wrażliwych (Critical and Sensitive Information) (CSI) firmy GSK, łączy otrzymanych od nieznanych lub niezaufanych źródeł, które mogą stanowić zagrożenie dla firmy GSK, ani treści zawierających lub odzwierciedlających wrażliwe dane osobowe.

  3. Postępuj mądrze: Opieraj się na wytycznych dotyczących wartości i oczekiwań (Values and Expectations) firmy GSK oraz przestrzegaj zasad i procedur GSK, a także obowiązującego prawa. Wszyscy musimy zachować ostrożność i kierować się własnym osądem podczas komunikacji za pośrednictwem kanałów firmowych, ponieważ nasze słowa i działania można przypisać firmie GSK. Nie należy publikować ani udostępniać treści, które mogą być objęte ochroną prawną, i zawsze należy pamiętać, że jest to platforma biznesowa.

  4. Postępuj uczciwie: Publikuj i udostępniaj tylko te treści, które stworzyłeś(-aś), lub treści, co do których posiadasz niezbędne licencje, prawa lub uprawnienia do publikowania od prawowitego twórcy (w tym obrazy, pliki dźwiękowe lub klipy wideo). Jeśli tworzysz klip audio lub wideo, publikuj go tylko wtedy, gdy masz prawo do korzystania z obrazu, głosu, przypisanych wypowiedzi i podobieństwa wyróżnionych osób. W razie wątpliwości powstrzymaj się od publikowania treści.

  5. Szanuj innych: Zachowuj się profesjonalnie i z szacunkiem. Zabronione jest szykanowanie, wysyłanie spamu lub nieadekwatnych bądź przesadnych treści, zastraszanie, ośmieszanie, dyskryminacja lub inne nieodpowiednie treści, które naruszają politykę firmy GSK lub lokalne prawa i przepisy. Pamiętaj, że to, co publikujesz lub udostępniasz, mogą oglądać odbiorcy na całym świecie.

  6. Pamiętaj: Zachowaj treści wysłane do systemu Workplace, które podlegają Oświadczeniu o przechowywaniu (Preservation Notice). W razie pytań dotyczących przechowywania danych należy skierować pytanie do IGKay lub przesłać wiadomość do działu prawnego: LEGAL Preservation-Notice-Questions.

 • Należy pamiętać, że treści systemu Workplace działają jak inne rodzaje treści (takie jak prezentacje lub notatki), które mogą być generowane w trakcie pracy w inny sposób. W związku z tym treść tworzona i publikowana w systemie Workplace jest własnością GSK, może pozostać na platformie i kopiach zapasowych systemu oraz może być dostępna nawet po wyłączeniu lub zamknięciu konta. GSK monitoruje działalność w systemie Workplace, w tym prywatne czaty i ukryte grupy, w celu ochrony informacji GSK, zapewnienia zgodności z zasadami GSK, obowiązującym prawem i prawidłowym korzystaniem z platformy oraz w celu przekazywania odpowiedzi na komentarze lub odpowiedzi dotyczących potrzeb określonych w komentarzach.

  Korzystając z systemu Workplace, użytkownik wyraźnie zgadza się przestrzegać wszystkich stosownych zasad GSK oraz warunków umów zawartych z GSK, niniejszych Warunków korzystania z systemu Workplace GSK (GSK Workplace Terms of Use) (w tym Oświadczenia o ochronie danych osobowych GSK (GSK Privacy Notice)) oraz Polityki prywatności Facebooka dotyczącej systemu Workplace (Facebook's Workplace Privacy Policy), Zasad dopuszczalnego korzystania z systemu Workplace (Acceptable Use Policy) i Zasad dotyczących plików cookie (Cookies Policy). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego, w jaki sposób zasady GSK mają zastosowanie względem systemu Workplace, należy skontaktować się menedżerem lub działem kadr.

  Firma GSK może usuwać z systemu Workplace treści, które uważa za obraźliwe, nieodpowiednie lub naruszające niniejsze Warunki użytkowania (Terms of Use) bez uprzedniego powiadomienia. GSK może zaktualizować niniejsze Warunki użytkowania (Terms of Use) w dowolnym czasie i opublikować powiadomienie o wszelkich istotnych aktualizacjach. Dalsze korzystanie z systemu Workplace oznacza wyrażenie zgody na niniejsze Warunki (Terms) i wszelkie aktualizacje.

  GSK może również zawiesić dostęp użytkownikom Workplace bez uprzedniego powiadomienia, a także objąć moderacją całe grupy, aby zapobiec naruszeniu Warunków użytkowania (Terms of Use).

  Firma GSK zastrzega sobie prawo do dezaktywacji systemu Workplace lub edycji niniejszych wytycznych dla użytkowników bez uprzedniego powiadomienia.

  Niestosowne posty lub przypadki niewłaściwego korzystania z systemu Workplace zostaną zgłoszone, a użytkownik je publikujący może podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.

  Użytkownicy systemu Workplace powinni zgłaszać nadużycia na tej stronie i/lub nieodpowiednie lub budzące wątpliwości reklamy, raportując post moderatorowi. Ewentualnie użytkownicy mogą skontaktować się ze swoim menedżerem, działem kadr lub, jeśli wolą, anonimowo skontaktować się z działem ds. zgłaszania zachowań nieetycznych firmy GSK (GSK Speak Up).

 • 1.  Kliknij symbol *** lub strzałkę skierowaną w dół w prawym górnym rogu okienka zawierającego post, komentarz, grupę lub czat (w podglądzie głównego ekranu na pulpicie), aby wyświetlić rozwijaną listę opcji.

  2.  Wybierz opcję „Zgłoś post” i określ, dlaczego nie chcesz widzieć tej treści w systemie Workplace, a następnie kliknij Kontynuuj.

 • Dodatkowo GSK zachęca wszystkich do zgłaszania zachowań nieetycznych, przypadków niewłaściwego zachowania oraz potencjalnych naruszeń zasad naszego Kodeksu Postępowania (Code of Conduct) lub innych zasad i procedur firmy, a także potencjalnych przypadków łamania prawa. Jeśli zauważysz nieprawidłowości lub coś, co budzi Twoje wątpliwości, zgłoś to – GSK chętnie Cię wysłucha. Jak opisano poniżej, w GSK można zgłaszać wewnętrzne nieprawidłowości na wiele sposobów: można się z nimi zwrócić do przełożonego, działu kadr, działu prawnego, działu zgodności lub działu ds. zgłaszania zachowań nieetycznych (Speak Up).

  Koordynacja procesów dotyczących relacji z pracownikami i relacji branżowych

  W firmie GSK pracownicy mają do dyspozycji fora i inne ścieżki (oficjalne lub nieoficjalne) do zgłaszania wątpliwości związanych z zatrudnieniem, a także ułatwiające komunikację z firmą w sprawie obowiązujących zasad lub proponowanych zmian. Są to m.in. firmowe fora informacyjne i konsultacyjne, funkcja działu kadr do obsługi kontaktów z pracownikami służąca do składania zażaleń lub zgłaszania przypadków możliwych naruszeń zasad, rady robocze, związki, powołani przedstawiciele pracowników, a także różne kanały do zgłaszania opinii. Te fora zostały założone zgodnie z lokalnymi przepisami lub na mocy uzgodnień z przedstawicielami pracowników i są odpowiednie do danego celu. Między innymi zapewniają właściwy proces, przejrzystość oraz poufność wszystkim zaangażowanym stronom, zgodnie z wymaganiami.

  W przeciwieństwie do nich system Workplace został zaprojektowany jako kanał powszechnej komunikacji, umożliwiający wymianę informacji wewnątrz firmy. Mogą się w nim znaleźć pytania i opinie pracowników oraz zgłaszane przez nich wątpliwości. System Workplace nie jest jednak forum ani kanałem przeznaczonym do rozstrzygania wątpliwości (zgłoszonych drogą oficjalną lub nieoficjalną) związanych z zatrudnieniem ani nie jest w ten sposób używany przez firmę.

  Jeśli pracownik zgłasza w systemie Workplace wątpliwość, którą powinien zgłosić na innym forum, GSK podejmie odpowiednie działania, aby zadbać o jej rozpatrzenie zgodnie z właściwym procesem i stosownie do obowiązujących wymagań i procedur. W zależności od charakteru informacji umieszczonych w Workplace podjęte przez GSK działania mogą obejmować usunięcie nieodpowiednich wpisów lub informacji, na przykład imion i nazwisk pracowników lub innych danych osobowych, a także informacji o charakterze powtarzalnym, które są skierowane do pojedynczych osób lub są nieadekwatne do tematu lub kanału, z którym zostały powiązane. Działania GSK mogą też wiązać się z przeniesieniem tego wpisu do właściwego kanału w systemie Workplace (np. do sekcji dotyczącej konkretnej jednostki biznesowej, danego kraju czy tematu), gdzie mogą się z nim zapoznać osoby, których poruszane zagadnienie dotyczy.

  Jeśli wątpliwość zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującym procesem, np. w ramach konsultacji lub procedury składania zażaleń, i osoby zainteresowane (lub, w odpowiednich przypadkach, osoby je reprezentujące) zostaną o tym poinformowane, firma GSK może według własnego uznania zdecydować o usunięciu powtarzających się wpisów dotyczących danego tematu.

  Oświadczenie o ochronie danych osobowych GSK Workplace (GSK Workplace Privacy Notice)

  Ostatnia aktualizacja: [grudzień 2020 r.]

  Firma GSK dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Poniżej opisano przetwarzanie, gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez firmę GSK Twoich danych osobowych jako użytkownika systemu Workplace:

  1.  Jakie dane osobowe na Twój temat zbiera GSK?

  Aby utworzyć konto i profil użytkownika w systemie Workplace, firma GSK będzie przetwarzać następujące informacje o użytkowniku:

 • ·     Twoje podstawowe dane – takie jak nazwisko (w tym tytuł), identyfikator MUDID;

  ·     firmowe dane kontaktowe – takie jak służbowy adres e-mail, numer telefonu; oraz

  ·     dane firmowe – takie jak zawód/stanowisko/rola, lokalizacja biura (również kraj), bezpośredni menedżer, dział i oddział. GSK gromadzi również informacje, takie jak nazwa użytkownika i firmowy adres e-mail bezpośrednio od lokalnego pracodawcy GSK lub powiązanej firmy w momencie, gdy GSK uwierzytelnia daną osobę jako użytkownika lub podczas uzyskiwania przez nią dostępu do platformy.

 • Kiedy korzystasz z systemu Workplace, GSK będzie również przetwarzać poniższe informacje:

 • ·     (i) dane techniczne, takie jak: (a) informacje o urządzeniu używanym do interakcji z systemem Workplace (w tym unikalny identyfikator urządzenia, model sprzętu, system operacyjny i wersja oraz informacje o sieci telefonii komórkowej), (b) informacje pochodzące z wizyt w systemie Workplace (w tym rodzaj używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, czas uzyskiwania dostępu, przeglądane strony, kliknięte adresy URL, adres IP oraz stronę odwiedzaną przed rozpoczęciem nawigacji po systemie Workplace);

  ·     (ii) inne informacje podawane przez użytkownika podczas korzystania z systemu Workplace, rejestracji konta, uzupełniania lub aktualizacji profilu, tworzenia lub udostępniania treści, prowadzenia rozmów na czacie lub komunikowania się z innymi użytkownikami, publikowania informacji lub opinii, reagowania na posty innych użytkowników, takich jak udział w wydarzeniach; zdjęcia/filmy; dane kontaktowe, opinie i reakcje. Może to obejmować informacje i metadane na temat dostarczonej treści, takie jak lokalizacja zdjęcia (geolokalizacja) lub data utworzenia pliku.

 • Należy pamiętać, że modyfikacja profilu użytkownika lub przesłanie jakichkolwiek informacji, w tym danych osobowych przechowywanych w systemie Workplace, zależy wyłącznie od użytkownika i zawsze można się na to nie zgodzić. Nie należy udostępniać wrażliwych danych osobowych w systemie Workplace.

  Należy również pamiętać, że firma GSK przetwarza treści, komunikaty i informacje przekazywane przez inne osoby do systemu Workplace. Może to obejmować informacje o użytkowniku, na przykład gdy osoba trzecia udostępnia lub komentuje zdjęcia lub film użytkownika, wysyła do niego wiadomość lub przesyła, synchronizuje albo importuje dane kontaktowe użytkownika.

  2.  Jak GSK uzyskuje dane osobowe?

  GSK gromadzi dane osobowe, monitorując swoje narzędzia i usługi techniczne, w tym system Workplace. GSK gromadzi też dane osobowe, na przykład kiedy użytkownik modyfikuje swój profil i przesyła dodatkowe informacje, kontaktując się z administratorami lub Facebookiem w celu uzyskania pomocy, przesłania informacji, zamieszczania postów, komentarzy, „polubień” postów lub korzystania z emotikon.

  Firma GSK może otrzymać Twoje dane kontaktowe od innych osób, takich jak Twój pracodawca lub powiązana z Tobą firma, jeśli na przykład jesteś pracownikiem zewnętrznym.

  Należy również pamiętać, że podczas korzystania z systemu Workplace Facebook gromadzi i wykorzystuje określone informacje dotyczące sposobu korzystania i funkcjonowania (np. adresy IP, typy przeglądarek i systemów operacyjnych oraz identyfikatory urządzeń) w odniesieniu do sposobu interakcji użytkowników z systemem Workplace za pomocą plików cookie, znaczników pikseli, lokalnych obiektów pamięci masowej i podobnych technologii w systemie Workplace. Więcej informacji znajduje się w dokumentach Facebooka: Polityce prywatności systemu Workplace (Workplace Privacy Policy), Zasadach dopuszczalnego korzystania z systemu Workplace (Acceptable Use Policy) oraz Zasadach dotyczących plików cookie (Cookies Policy). Te działania są wykonywane przez Facebooka i podlegają jego zasadom.

  3.  W jaki sposób GSK wykorzystuje dane osobowe?

  GSK korzysta z danych osobowych, aby:

 • ·     uwierzytelniać użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do systemu Workplace; w tym celu GSK tworzy profile użytkowników platformy Workplace;

  ·     tworzyć konta i profil użytkownika w systemie Workplace;

  ·     ułatwiać komunikację;

  ·     umożliwić używanie technologii, które mogą być niezbędne do udostępnienia systemu Workplace i korzystania z niego;

  ·     reagować na Twoje zapytania i wnioski oraz je obsługiwać;

  ·     kontrolować lub analizować dane (trendy i opinie);

  ·     pomóc nam ulepszyć system Workplace i inne usługi komunikacji wewnętrznej i współpracy firmy GSK oraz pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób używa się platformy Workplace i usprawnić jej wdrożenie;

  ·     gromadzić dane statystyczne, analizy, trendy i inne zagregowane na wysokim poziomie dane powstałe w wyniku korzystania z systemu Workplace w formie, która nie identyfikuje bezpośrednio ani pośrednio użytkownika w celu oceny nastrojów pracowników, co pomaga nam ulepszyć platformę Workplace i inne usługi z zakresu komunikacji wewnętrznej i współpracy w firmie GSK; Te zbiorcze dane mogą być również wykorzystywane przez Facebooka do ulepszania, wspierania i obsługi systemu Workplace oraz innych produktów i usług Facebooka oraz firm należących do grupy Facebook (Facebook Family of Companies) i do tworzenia oraz rozpowszechniania raportów dotyczących korzystania z takich produktów i usług;

  ·     przestrzegać zobowiązań umownych i prawnych, w tym przechowywać treści zamieszczone w systemie Workplace, które są przedmiotem Oświadczenia o przechowywaniu (Preservation Notice); w razie pytań należy skontaktować się z działem prawnym: Preservation-Notice-Questions@gsk.com;

  ·     monitorować korzystanie z systemu Workplace w celu zapewnienia zgodności z zasadami GSK i obowiązującym prawem;

  ·     przekazywać dane osobowe użytkownika na warunkach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych (Privacy Notice);

  ·     publikować informacje o funkcjach związanych z systemem Workplace;

  ·     w zakresie niezbędnym do zapewnienia działania systemu Workplace do celów związanych ze wsparciem i poprawą systemu, GSK lub Facebook mogą wykorzystywać, kopiować, przechowywać, przekazywać, modyfikować, wyświetlać, wykonywać i tworzyć pochodne dzieła informacji zamieszczonych w systemie, które mogą zawierać dane osobowe;

  ·     tworzyć i utrzymywać kopie zapasowe.

 • 4.  Na jakiej podstawie GSK wykorzystuje dane osobowe?

  GSK wykorzystuje dane osobowe na następującej podstawie:

 • ·     dla uzasadnionych interesów GSK, takich jak pomoc GSK w obsłudze i usprawnianiu naszych kanałów komunikacji, uczynienie naszych kontaktów bardziej adekwatnymi i spersonalizowanymi oraz uczynienie ich wydajnymi i skutecznymi;

  ·     aby wywiązać się ze zobowiązań wynikających z przepisów prawa lub rozporządzeń GSK;

  ·     w oparciu o zgodę użytkownika, gdy wymaga tego lokalne prawo.

 • Gdy wymaga tego lokalne prawo, wyrażając zgodę na niniejsze Warunki użytkowania (Terms of Use) i uzyskując dostęp do systemu Workplace, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przesłanych i przetwarzanych przez system Workplace. Użytkownik wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych osobowych poza granice swojego kraju, zgodnie z treścią Warunków użytkowania (Terms of Use) oraz niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności (Privacy Notice).

  5.  Jak długo GSK będzie przechowywać dane osobowe?

  Firma GSK będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów opisanych powyżej. GSK będzie również przechowywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne w związku z postępowaniem prawnym lub dochodzeniem, w które jest zaangażowana firma GSK. Oświadczenia o przechowywaniu (Preservation notices) są stosowane w systemie Workplace i mają charakter nadrzędny w stosunku do harmonogramów przechowywania.

  6.  Komu firma GSK udostępnia dane osobowe?

  GSK udostępnia dane osobowe podmiotom grupy GSK oraz następującym stronom trzecim: (i) Facebook Ireland Limited i jego grupie firm stowarzyszonych (Facebook's Affiliates), w tym firmom należącym do grupy Facebook (Facebook Family of Companies) aktualizowanym od czasu do czasu, które współpracują z GSK nad rozwojem i ciągłym ulepszaniem systemu Workplace; (ii) dostawcom usług powiązanych zakontraktowanych przez GSK, takich jak przechowywanie danych i dostawcom systemów; (iii) naszym profesjonalnym doradcom i audytorom; (iv) organom regulacyjnym, rządom i organom ścigania, gdy jest to wymagane.

  Pod tym linkiem dostępna jest lista naszych podmiotów powiązanych i ich lokalizacji.

  7.  Przekazywanie danych osobowych poza granice kraju ojczystego

  Dane osobowe użytkownika są przekazywane przez GSK poza kraj pochodzenia zgodnie z celami określonymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Może to obejmować kraje, w których należy wprowadzić dodatkowe wymagania w celu zagwarantowania ochrony danych osobowych. Ponadto w niektórych z tych krajów mogą obowiązywać przepisy dotyczące prywatności danych, które nie są równoważne z przepisami mającymi zastosowanie względem GSK jako kontrolera danych osobowych lub niezapewniające takiego poziomu zabezpieczenia, co prawa obowiązujące w Twoim kraju. Do tych krajów należą Singapur i Stany Zjednoczone.

  Firma GSK wdroży odpowiednie środki, które pozwolą ocenić wymagania i zapewnią, że Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne po wysłaniu ich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub Twój kraj pochodzenia zgodnie z obowiązującymi firmę GSK przepisami o ochronie danych i prywatności. Środki te obejmują: (i) umowy dotyczące przekazywania danych, które zawierają standardowe klauzule i postanowienia dotyczące ochrony danych oraz (ii) Wiążące zasady korporacyjne GSK (GSK’s Binding Corporate Rules). Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską można znaleźć tutaj, a więcej informacji na temat Wiążących zasad korporacyjnych GSK (GSK’s Binding Corporate Rules) zamieszczono tutaj.

  8.  Ochrona danych osobowych

  GSK stosuje środki bezpieczeństwa i technologie zabezpieczające, aby pomóc w ochronie Twoich danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmodyfikowaniem lub zniszczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i prywatności. Ponadto GSK zarządza treściami i danymi osobowymi za pomocą kontroli poufności odpowiedniej do kontekstu, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i po odpowiednich konsultacjach.

  9.  Prawa, które przysługują użytkownikom

  Użytkownicy mogą aktualizować informacje i treści w swoim profilu w systemie Workplace, a także:

 • ·     pytać GSK o przetwarzanie swoich danych osobowych, a także poprosić o przekazanie kopii tych danych;

  ·     zażądać korekty i/lub usunięcia danych osobowych (zazwyczaj usunięcie konta po jego zamknięciu zajmuje około 90 dni, ale niektóre informacje mogą pozostać w kopiach zapasowych przez rozsądny okres czasu);

  ·     zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych albo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych;

  ·     zażądać przekazania lub przesłania danych osobowych, które dostarczyło się GSK, innej firmie, instytucji lub organizacji, w formie nadającej się do odczytu maszynowego oraz

  ·     składać skargi do lokalnego organu nadzorczego, jeśli doszło do naruszenia Twoich praw do ochrony prywatności lub jeśli doznało się szkody w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

 • Masz możliwość udostępnienia nam dodatkowych danych osobowych i zawsze możesz zdecydować, aby tego nie robić. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu swoich danych osobowych, GSK uszanuje ten wybór zgodnie z obowiązkami prawnymi. Może to oznaczać, że korzystanie z systemu Workplace będzie niemożliwe. GSK może nadal przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie wymaganym lub w inny sposób dozwolonym przez prawo, na przykład w związku z naszymi obowiązkami wynikającymi z zasad dotyczących przechowywania.

  W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z przysługujących praw, należy poinformować nas o tym, kontaktując się z nami za pośrednictwem lokalnego działu kadr lub korzystając w tym celu z narzędzi dostępnych w systemie Workplace (np. edytując informacje o profilu).

  10.  W jaki sposób firma GSK aktualizuje niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności (Privacy Notice)?

  GSK będzie okresowo aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności (Privacy Notice). Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać w momencie publikacji przez GSK zmienionego oświadczenia o ochronie prywatności (Privacy Notice) w systemie Workplace. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności (Privacy Notice) było ostatnio aktualizowane w dniu „ostatniej aktualizacji (Last Updated)” określonym powyżej. Jeśli zmiany będą istotne, GSK powiadomi o tym w bardziej widoczny sposób, informując o wprowadzonych zmianach.

  11.  Kontakt

  Jeśli masz pytania lub wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela działu kadr. Jeśli zobaczysz niestosowne treści, możesz zgłosić to online administratorowi Workplace.

  12.  Administrator danych

  GlaxoSmithKline Services Unlimited, 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8, jest administratorem Twoich danych osobowych w systemie Workplace. Dane kontaktowe Brytyjskiego inspektora ochrony danych można znaleźć w Informacjach kontaktowych działu ds. prywatności (Privacy contact information).

  Kupno i sprzedaż w systemie Workplace

  System Workplace może być używany przez pracowników GSK i pracowników kontraktowych do reklamowania nowych lub używanych przedmiotów osobistych na sprzedaż. Produkty na sprzedaż nie mogą naruszać żadnych zasad firmy, wytycznych ani przepisów krajowych. Reklamy następujących produktów, usług, firm i wydarzeń są uważane za treści nieodpowiednie w systemie Workplace (lista ta może zostać rozszerzona według uznania GSK i obejmować dodatkowe przedmioty, firmy, usługi lub wydarzenia, które GSK uzna za nieodpowiednie):

 • ·     broń i wszelkiego rodzaju broń palna (w tym amunicja, noże, łuki, wszelka inna broń lub akcesoria, niezależnie od przeznaczenia przedmiotu);

  ·     alkohol / kupony na alkohol;

  ·     nielegalne narkotyki;

  ·     leki (na receptę i bez recepty);

  ·     produkty żywnościowe;

  ·     bilety lotnicze;

  ·     sprzedaż zwierząt (można jednak zamieścić ogłoszenie o zwierzaku do adopcji, który poszukuje nowego domu, bez oczekiwania opłaty w zamian za przygarnięcie go);

  ·     nagrania pirackie;

  ·     wszelkie przedsięwzięcia komercyjne, w tym między innymi:

              o        usługi firm marketingu wielopoziomowego (np. Tupperware, Plexus, Mary Kay, Avon) – GSK może wymagać usunięcia postu, ponieważ firmy te mogą nie być rozpoznawane na całym świecie;

              o        profesjonalne usługi (np. lekarze, mechanicy, konsultanci, autorzy CV, agenci kredytów hipotecznych, agenci nieruchomości, hodowcy);

              o        usługi osobiste (np. opieka nad dziećmi, korepetycje, sprzątanie domu, architektura krajobrazu, odśnieżanie);

              o        sprzedaż rękodzieła (np. fotografia, obróbka drewna, wyroby z dzianiny, wyroby rzemieślnicze, biżuteria);

  ·     nieruchomość komercyjna na sprzedaż, wynajem lub podnajem (można jednak zamieścić ogłoszenie na temat własnej nieruchomości mieszkalnej na sprzedaż, wynajem lub podnajem);

  ·     dowolne zbiórki charytatywne sponsorowane przez podmiot inny niż GSK (np. sprzedaż ciasteczek lub innych przedmiotów w imieniu organizacji non-profit, szkoły lub drużyny sportowej; zbieranie funduszy na cele polityczne, religijne, edukacyjne lub osobiste; GoFundMe i inne reklamy dotyczące pozyskiwania funduszy w formie crowdsourcingu; zaproszenia na imprezy lub wydarzenia dotyczące zbiórek dobroczynnych);

  ·     reklama lub informacje dotyczące wydarzeń niesponsorowanych przez GSK (np. koncertów, imprez, wydarzeń sportowych, pikników, wydarzeń politycznych, religijnych itp.);

  ·     sprzedaż biletów na imprezy (np. koncerty, imprezy, wydarzenia sportowe, pikniki itp.) po cenie wyższej niż wartość nominalna;

  ·     wszelkie nielegalne towary lub usługi;

  ·     hazard;

  ·     serwisy randkowe.

 • Prosimy zauważyć, że treści reklamowe nie są przeglądane przez administratora systemu Workplace przed publikacją. GSK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność treści zamieszczanych reklam. Obowiązkiem każdego użytkownika systemu Workplace jest potwierdzenie jakości i wartości przedmiotu przed zakupem.

  Jeśli przedmiot został sprzedany lub wydarzenie minęło, pracownik publikujący reklamę powinien ją usunąć.

  Reklamy zamieszczone ponad 120 dni wcześniej zostaną usunięte. Administrator Workplace zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania dowolnej reklamy w dowolnym momencie. Zdjęcie może podlegać ograniczeniom dotyczącym rozmiaru.

  Firma GSK nie przyjmuje odpowiedzialności za jakość towarów i usług ani transakcje zawierane między kupującymi a sprzedającymi.